Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Dátum a čas

Dnes je sobota, 15.12.2018, 13:52:44

Napíšte nám

l

Vývoz odpadu

l

 

Vývoz jedlých olejov

tu ku stiahnutiu

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Udavské


Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra

Obce Udavské

Obecné zastupiteľstvo v Udavskom

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Udavskom č. 42/2014 - zo dňa 18.7.2014

vyhlasuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Udavské

24. október 2014

určuje

dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra s úväzkom 3,75 hod. týždenne a deň  nástupu do práce 27.10.2014

 Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

 1) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra      spĺňať
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 2) ďalšie podmienky

-5 rokov praxe vo verejnej správe, alebo prax v ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti      
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
- výhodou manažérske zručnosti
- dynamická a silná osobnosť
- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- reprezentatívne vystupovanie
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
- flexibilnosť
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

Náležitosti písomnej prihlášky:

3) písomná prihláška musí obsahovať:

a)      meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

b)      štrukturovaný  profesijný životopis,

c)      úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

d)     výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

e)      informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

f)       čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Obci Udavské a daňovému úradu,

g)      súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Udavskom,

 Termín odovzdania písomnej prihlášky:

Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 10. októbra  2014 do 15:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Udavské, Udavské 30, 067 31  Udavské  -  Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

V Udavskom 11.09.2014                                          Tomáš Pastirák, v. r.  starosta obce

     

 

 

 

 

 

 

 

 


11. 9. 2014 Zobraziť menej

Stránka