Menu
Obec Udavské
Obec Udavské

CO obyvateľstva

Civilná ochrana obyvateľstva

Civilná ochrana
Civilná ochrana je podľa zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. V tomto systéme úloh a opatrení má nezastupiteľnú úlohu obec, starosta obce a primátor mesta. Poslaním civilnej ochrany v obci je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Ohrozenie
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna situácia

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.


Mimoriadna udalosť

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok, pričom:

 • Živelná pohroma - je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok.
 • Havária - je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok.
 • Katastrofa - je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.
 • Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa - nastáva pri výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok aleboúniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
 • Teroristický útok - je akákoľvek násilná akcia proti civilnému obyvateľstvu s cieľom vyvolať paniku a stupňovať pocit strachu a straty bezpečia s ohrozením životov, zdravia a majetku. Nezákonné použitie či hrozba použitia sily, alebo násilia voči jednotlivcom alebo majetku s cieľom prinútiť, zastrašiť obyvateľstvo v mene dosiahnutia politického, náboženského, ideologického cieľa.

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi, uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:
 • nastáva mimoriadna situácia
 • podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím Vás varuje, počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného rozhlasu.

Varovný signál: VŠEOBECNÉ OHROZENIE

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI:

2-minútový kolísavý tón sirén

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené.


Varovný signál: OHROZENIE VODOU

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY:

6-minútový stály tón sirén


Signál: KONIEC OHROZENIA

KONIEC VAROVANIA ALEBO KONIEC POSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI:

2-minútový stály tón sirén bez opakovania

 


ČO ROBIŤ KEĎ ZAZNIE SIRÉNA
(mimo doby pravidelného preskúšania)
 • Pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy.
 • Ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
 • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
 • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
 • Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
 • Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
 • Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
 • Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
 • Čakajte doma na ďalšie pokyny.


Poznámka:
Presvedčte sa, či vo Vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu. Postarajte sa o deti bez dozoru! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu!


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA
 • 150   Hasičský a záchranný zbor - volajte v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí  
 • 155   Zdravotná záchranná služba - volajte v prípade ohrozenia života a zdravia
 • 158 (159) Polícia - volajte v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia
 • 112 - jednotné číslo tiesňového volania 
 • 057/7796124   Obecný úrad v Udavskom - volajte v prípade ohrozenia alebo vzniku mimoriadnej udalosti

ZÁSADY PRVEJ POMOCI

PRVÁ POMOC – je súbor opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:

 • zachrániť život,
 • zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
 • urýchliť zotavenie.

Ako postupovať?
Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého, zabezpečte privolanie sanitky, lekára alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.

Ako poskytnúť prvú pomoc?

 • Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
 • pri bezvedomí – zaistite voľnosť dýchacích ciest,
 • pri zástave dýchania – poskytnite umelé dýchanie,
 • pri zástave srdca – poskytnite nepriamu masáž srdca, venujte pozornosť protišokovým opatreniam.


Pamätajte! Nepotrebujete osobitné vybavenie – improvizujte, nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba, nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!


VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

 • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
 • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
 • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),
 • miesto udalosti,
 • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.


Evakuácia
Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb z určitého územia a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.
Evakuačná batožina
Odporúčaný obsah evakuačnej batožiny
• osobné doklady, cennosti, peniaze, dôležité dokumenty
• lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby
• základné potraviny na 2 až 3 dni, nápoje
• predmety dennej potreby a osobnej hygieny
• vrecková lampa, sviečky, zápalky
• prikrývka, spací vak
• náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť
• ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa uváženia (mobilný telefón, rádio, nožík)
• pre deti hračky
Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť
• u detí 25 kg na jednu osobu
• u dospelých 50 kg na jednu osobu

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dátum a čas

Dnes je sobota, 15.6.2024, 8:56:04

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Napíšte nám

l

Počítadlo prístupov

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:74
TÝŽDEŇ:1334
CELKOM:515524

Hlásenie rozhlasu

i

Liturgické oznamy

l

Udavské publikácia

i

Prihlásenie k odberu správ

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

1. písomná zmienka 1317
Počet obyvateľov 1254
Nadmorská výška 165 m
Mlyn
Kostol
Základná škola