Obec Udavské
Obec Udavské

Matrika

Kontakt:

Matričný úrad Udavské

Udavské 30

067 31 Udavské

Telefón: 0577796124

E-mail: luboslava.salatova@udavske.sk

Matrikárka: Ľuboslava Šalatová

 

Úradné hodiny
 
Pondelok:   9.00 - 12.00   12.30 - 15.30
Utorok:   9.00 - 12.00   12.30 - 15.30
Streda:   9.00 - 12.00   12.30 - 16.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00   12.30 - 15.30
Piatok:   9.00 - 12.00   12.30 - 15.00

 

Matrika je štátnou evidenciou o osobnom stave osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR, alebo v cudzine. Do matriky sa zároveň zapisujú údaje o narodení, manželstve a úmrtí a taktiež o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva.

Narodenie dieťaťa  na území Slovenskej republiky
Na zápis narodenia dieťaťa je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia dieťaťa. Príslušný matričný úrad teda vydá rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.
K zápisu je potrebné predložiť:

Deti narodené v manželstve – občiansky preukaz rodičov, sobášny list

Deti narodené slobodnej matke – občiansky preukaz matky, súhlasné vyhlásenie rodičov o určení rodičovstva spísané na matrike, v prípade ak toto vyhlásenie nie je urobené je potrebná prítomnosť obidvoch rodičov a ich občianske preukazy

Deti narodené rozvedenej matke – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a občiansky preukaz

Deti narodené vdove – sobášny list, úmrtný list manžela a občiansky preukaz

Všetky tieto úkony sú vykonané na matričnom úrade bez poplatku  a vybavujú sa na počkanie.


Úmrtie občana  na území Slovenskej republiky
Na zápis a vybavenie úmrtného listu je taktiež príslušný matričný úrad podľa trvalého pobytu zosnulého občana.  Na vybavenie úmrtného listu je potrebné predložiť :

3x list o prehliadke mŕtveho, ktorý vydá obhliadajúci lekár

Občiansky preukaz

V prípade nariadenej súdnej pitvy aj povolenie k pochovaniu od polície

Vybavenie : na počkanie


Uzavretie manželstva na území Slovenskej republiky
Na uzavretie manželstva je taktiež príslušný matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti musia byť prítomní obidvaja snúbenci, ktorí po spísaní podpisujú žiadosť o uzatvorenie manželstva. Manželstvo však môže byť uzatvorené aj na inom matričnom úrade, pričom však tento úkon je už spoplatnený. Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu.
Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive a k spísaniu je potrebné predložiť:

Rodné listy snúbencov

Platné občianske preukazy

V prípade rozvedených právoplatné rozsudky o rozvode predchádzajúceho manželstva

U ovdovelých úmrtný list

V prípade maloletých vo veku 16-18 rokov právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

U cudzincov je nevyhnutné okrem už spomínaných dokladov predložiť všetky doklady preložené do slovenského jazyka spolu s dokladom o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva  s príp. vyšším overením, tzv. apostillou

V prípade, ak má už nevesta dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto dieťaťa. 

Poplatky

Sadzobník správnych poplatkoch na Matričnom úrade od 1.1.2023 - v €

- vyhotovenie výpisu z matričnej knihy (rodný, sobášny, úmrtný list)

5,00

- nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

2,00

- žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

10,00

- uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

20,00

- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

20,00

- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

70,00

- uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

70,00

- uzavretie manželstva medzi cudzincami

200,00

- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

200,00

- príspevok na úhradu nákladov za sobáš mimo úradne určenej siene

200,00

- príspevok snúbencov bez trvalého pobytu v obci

100,00

- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt na území obce

50,00

- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území obce

100,00

 

Poučenie pre snúbencov 

 

Zmena priezviska po rozvode manželstva
Túto zmenu umožňuje zákon do troch mesiacov od právoplatného po rozvode manželstva a vykoná sa na matričnom úrade v mieste, kde sa uzatváralo manželstvo nie podľa miesta trvalého pobytu. Ak tak občan urobí do už spomínaných troch mesiacov je zmena bez poplatku, v prípade, že to bude lehota presiahne tri mesiace, je tento úkon spoplatnený a vykoná sa na Okresnom úrade v Humennom.

Potrebné doklady:

Žiadosť

Platný občiansky preukaz

Sobášny list

Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode

 

Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine do Osobitnej matriky

- lehota na vybavenie dokladov je cca 60 dní !

Narodenie

- cudzozemský rodný list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka, sobášny list rodičov, občiansky preukaz štátneho občana SR

Sobáš

-    cudzozemský sobášny list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka, rodný list štátneho občana SR, občiansky preukaz štátneho občana SR

-    informácie o dátume a mieste narodenia rodičov snúbenca -cudzinca, mená, priezviská a dátumy narodenia svedkov

-    ak je štátny občan SR rozvedený aj právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva

Úmrtie

- cudzozemský úmrtný list s príslušným overeniami a prekladom do slovenského jazyka

rodný list

občiansky preukaz zomretého /potvrdenie o štátnom občianstve vydané príslušným obvodným úradom/

Poznámka

Zápisy do osobitnej matriky sa vykonávajú podľa miesta trvalého pobytu občana SR


Vydávanie druhopisov matričných dokladov - duplikátu
Výpisy z matričných dokladov je možné vystaviť na počkanie občanovi, ktorý o  výpis požiada, príp. rodinnému príslušníkovi. Jedná sa o rodné, sobášne, príp. úmrtné listy v prípade, že matričná udalosť nastala  v obci.    

Poplatok za druhopis- je 5 €

Vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh za každú aj začatú stranu 5,00 €
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00 €


Osvedčovanie podpisov 
Podpis osvedčujeme na potrebnej listine s predloženým platným občianskym preukazom,  alebo pasom. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť prítomná v kancelárií úradu a listinu musí podpísať pred pracovníčkou, ktorá podpis osvedčuje na listine a potom v osvedčovacej knihe. V mimoriadnych prípadoch, hlavne zo zdravotných dôvodov je možné overiť podpis aj mimo úradnej miestnosti, pričom čas a miesto je potrebné vopred dohodnúť s pracovníčkou úradu. 
Na listinách určených na použitie v cudzine obec overenie nevykonáva a je potrebné sa obrátiť na notára. 

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2,00 €

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby 5 eur

Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100 eur

 
Osvedčovanie listín 
Pri osvedčovaní listín sa overuje, že predložená fotokópia, odpis listiny sa zhoduje s jej originálom, preto je nevyhnutné pri overovaní predložiť aj originál overovanej listiny a taktiež aj občiansky preukaz.  Osvedčenie sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti. 

Osvedčenie fotokópie za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €
Osvedčenie fotokópie za každú aj začatú stranu v českom jazyku 3 €

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
1

Dátum a čas

Dnes je utorok, 28.11.2023, 11:10:38

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Napíšte nám

l

Počítadlo prístupov

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:267
TÝŽDEŇ:447
CELKOM:454792

Hlásenie rozhlasu

i

Liturgické oznamy

l

Udavské publikácia

i

Prihlásenie k odberu správ

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom a e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

1. písomná zmienka 1317
Počet obyvateľov 1254
Nadmorská výška 165 m
Mlyn
Kostol
Základná škola